ห้องติว หอสมุดป๋วยอึ๊งภากรณ์

หมายเหตุ : Available = ห้องว่าง | Time Out = หมดเวลาจอง | Waiting Confirm = รอเวลา Confirm | Confirm = ยืนยันการใช้ห้องแล้ว

Expired Confirm = ห้องหลุดจอง สามารถเข้าใช้ห้องได้หากไม่มีผู้ใช้

*** ผู้ใช้ต้องมายืนยันห้องก่อน 30 นาที และไม่เกิน 5 นาที ตามเวลาห้อง ไม่อย่างนั้นระบบจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ***

เวลา / ห้อง 09.00-11.00 11.00-13.00 13.00-15.00 15.00-17.00 17.00-19.00 19.00-20.45
StudyRoom1
StudyRoom2
StudyRoom3
StudyRoom4
StudyRoom5